कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
नेहमीच एक प्रश्न पडतो
कातरवेळी मनात शिरतो
त्याला मी कुरवाळत बसतो
विचारातूनी मग गुरफटत जातोरोज चालते हेच नाटक
होतो मग मी त्याचा चातक
लागतेच ना अशाने चटक
विचार करतो नेहमीच अटकअशे प्रश्न आधी सोडावे
या सवईला मग मोडावे
मागे लागता सरळ तोडावे
विचारानं पुढे मग कर जोडावेजगणे किती सुंदर आहे
विचार केला मग माती आहे
दुःखाचे हे मूळ आहे
सुख यामध्ये लपले आहे

    प्रणव प्रभू