कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

एक बंध जुळतो मनाचा
ना लागतो आधार रक्ताचा
स्पर्शतो भाव नात्याचा
यातूनच निघतो गंध मैत्रीचा


कधी कसे कुठे भेटून
हृदयातील प्रेम लुटून
हास्यातील क्षण वेचून
संकटी मैत्रीच येते धावून


नसांगता सारे कळते
नकरता सारे  घडते
नमागता सारे मिळते
मैत्रीतून जीवन फुलते

    प्रणव प्रभू