एकतेचे सारण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

एकतेचे सारण

Siddheshwar Vilas Patankar
तुझ्या नाना  रूपानीच घात केला
अन माणूस त्यासंगे वहात गेला
कुणी येशु म्हणे तर कुणी साई
कुणी अल्ला तर कुणी राम
नावे अनेक ती कोटी
या नावानीच तर घात केला
अन माणूस त्यासंगे वहात गेला II
येशूने शिवाचा , शिवाने अल्लाचा
अल्लाने साईचा अन साईने गणपतीचा घात केला
अन माणूस त्यासंगे वहात गेला II
रूपास्नागे पंथ जुळे अन पंथासंगे नाती
नात्यासंगे रक्त मिले पण उरे फक्त माती
तुझ्या या नाना रुपांनीच तर घात केला
अन माणूस त्यासंगे वहात गेला II

विनंती : माझ्या कवितेमुळे जर कुणाच्या भावना दुखावणार असतील तर मी जाहीर माफी मागतो . सर्व लोकांनी एकोप्याने रहावे एवढीच माझी नम्र ईच्छा  आहे.
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास