कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

जात जात म्हणून स्वीकारायची नसेल तर
जात जात जात सांगू नका
जात जात म्हणून जात घ्यायची असेल तर
जात जात जातीलाच नाही म्हणू नकाजात जात आहे हे माहित असल तरी
जात जात जातच का असं विचारू नका
जात जात मानायची नसेल तरी
जात जात करत बसू नकाजात जात कधी फुसायची असेल तर
जात जात जातीवर बोलू नका
जात जात कधी जात संपवायची असेल तर
जात जात म्हणत जातीला खत पाणी घालू नका

 प्रणव प्रभू