कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

तुझ्या आठवणी जगवताना
सगळी स्वप्ने फुलून गेली
तुझा शोध घेता घेता
आजची संध्याकाळ निघून गेली


तुझ्या आठवणीच चित्र
रोजच नव्याने रंगतं
जिंकलेल स्वप्न पाहून
सत्य नेहमी रुसून बसतं


तुझ्या या अशा वागण्यामुळे
एकांतच हवा हवासा वाटतो
रात्र निघून गेली तरी
कायम काळोख मनात दाटतो

    प्रणव प्रभू