कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

काय सांगू या शब्दांचे नखरे
कधी शब्द वेडे कधी शब्द शहाणे


शब्दांचे या खेळ वेगळे
कधी शब्द हरले कधी शब्द जिंकले


असे कसे या शब्दांचे बहाणे
कधी शब्द रुसले कधी शब्द हसले


या शब्दांचे गुपित ना कधीच कोणा कळले
कधी शब्द हरवले कधी शब्द गवसले

      प्रणव प्रभू