कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

नाही कळणार तुला अजूनही
ती  भयाण रात्र कधी ना कधी येणारच आहे
तू स्वप्नात जगत असलास तरी
हे सत्य तुला दिसणार आहे


तुला कसे कळत नाही
त्या हाकेतही एक किंकाळी आहे
सोन्याचे दिवस दिसले तरी
दुःखाची झालर त्याला लागली आहे


मायेचा हात तुला दिसेलही
पण त्या बापाची तुझ्यावर नजर आहे
तिने तुला सांभाळले तरी
तो तुझा हिशोब करतो आहे


तुला कुशीत घेऊन समजावणारी
हि धरणी तुझी माय आहे
कधीतरी त्याला हि समझुन घे
हा निसर्ग तुझा बाप आहे
    प्रणव प्रभू