कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
अजूनही ती तशीच
मोहक आहे का रे
जसे तिला पाहून
वाट बदलायचे वारे


गालावरची खळी ती
अजून खुलते का रे
जेव्हा तिच्या बटांचे
स्पर्श होतात  ना रे


खर सांग ना अजून ती
तशीच आहे का रे
साक्षीस तिला ठेवता
स्वप्न रुसते सारे


   प्रणव प्रभू