कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

एकांती मज भेटले
ते एका उडान स्वप्नापरी
किती अडवले तरी निसटले
ते लहरी वाऱ्यापरी


स्पर्श त्याचे जणू आंधळे
ते एका लहान बाळापरी
किती शोधले तरी धावले
ते अल्लड पाड्यापरी


गर्दीत हरवले अन गवसले
ते एका टवाळ किटकापरी
शब्द माझे तरी नाही कळले
ते त्याला त्याच्या परी
    प्रणव प्रभू