कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

काळजाचा दगड होण्याआधी
भावनांचे झरे मोकळे करूया
अगदीच नाही जमलं तर
कोणावर तरी निरपेक्ष प्रेम करूया


प्रेम करूया निसर्गावर
निसर्गातील झाडांवर
झाडांच्या सावलीवर
सावलीत खेळणाऱ्या वाऱ्यावर


प्रेम करूया देशावर
देशातील राजकारणावर
राजकारणाच्या तत्वांवर
तत्वांवर चालणाऱ्या राजकारभारावर


प्रेम करूया माणसांवर
माणसातील माणूसकीवर
माणूसकीच्या नात्यावर
नात्यातून येणाऱ्या प्रत्येक बंधनांवर


प्रेम करूया स्वतःवर
स्वतःच्या मनावर
मनातील विचारांवर
विचारातून होणाऱ्या आचारांवर       प्रणव प्रभू