कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

कसे शब्द हे अजब
त्यांचे अर्थ हि गजब
जसे फुलते गुलाब
त्याला नाही काट्यांची सबब


कसे शब्द मिळतात
त्यांचे गुण जुळतात
जसे हात पडतो हातात
त्याला नाही नात्यांची चौकट


कसे शब्द खुणावती
त्यांचे स्पर्श जाणवती
जसे प्रेम स्वतःवरती
त्याला नाही कशाचीच भीती       प्रणव प्रभू