कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra
कधीतरी कसतरी
कुठेतरी केव्हातरी
आपल्याला पाहत
कोणीतरी लपवूनच बसत

कधी शोधू कस शोधू
कुठे शोधू केव्हा शोधू
आपला पाठलाग
कोणीतरी लपवूनच करत

कधी सांगू कस सांगू
कुठे सांगू केव्हा सांगू
आपल्याला सांगत
कोणीतरी लपवूनच ठेवत

कधी भेटू कस भेटू
कुठे भेटू केव्हा भेटू
आपल्याला विचारत
कोणीतरी लपवूनच झुरत
 प्रणव प्रभू