कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

आजची संध्याकाळ मोगऱ्याच्या सुगंधात न्हाऊन गेली
पुन्हा त्याच वाटेकडे नकळत मला घेऊन गेली


कितीही आवरलं या मनाला तरी हाती लागत नाही
समजावयाचा प्रयत्न केला तरी समजून काही घेत नाही


त्या आठवणी चुंबकासारख्या पुन्हा मागे घेऊन जातात
मुक्त व्हायच्या विचारानेच हात पाय जखडून जातात


प्रत्येक क्षण त्या आठवणीत अजूनही झुरायला भाग पाडतो
काय माहित या पत्थराला नेमका पाझर कुठून फुटतो
        प्रणव प्रभू