कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

शब्दानां या पंख फुटावे
जाऊन शब्द गगनी बसावे
कल्पनेतले शब्द सत्यत दिसावे
ऐसे शब्द या जन्मी मिळावेशब्दांचे या बंध बनावे
शब्दांसवे प्रेम जुळावे
शब्दांचे या गुपित कळावे
शब्दांसवे स्वप्न सजावेशब्दांनी हृदयात जमावे
मनात शब्दाचे गजरे विणावे
ओठांवरती शब्द रुळावे
अशा शब्दांनी जग जिंकावेशब्दांचे या फुल फुलावे
शब्दांसवे सुगंध बहरावे
शब्दांचे या दुःख नसावे
शब्दांसवे आनंदी जगावे


        प्रणव प्रभू