कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

आभास तुझे रोजचे
त्यात मन माझे गुंतणे
गुंतलेल्या मनामधुनी
स्वप्नात तुला शोधणे


खेळुनिया खेळ
हा डाव मध्यात सोडणे
सोडलेल्या डावामधूनी
माझी हार मी समजणे


मी तुझाच सांगण्या
शब्द हे वेचणे
वेचलेल्या शब्दांमधूनी
गुपित तुजला सांगणे


डोळ्यातील प्रेमाचा
इशारा तू लपवणे
लपवलेल्या इशाऱ्यामधुनी
माझे उत्तर मला गवसणे     प्रणव प्रभू