कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

नाही कळत अजूनही हि संध्याकाळ एवढी बैचेन का करते
तुझ्यापासून दूर जाताच पुन्हा जवळ का आणून सोडते


दिवस वेड्या सावल्यांचा आडून पाहत असताना तुझे नसणे स्वीकारता येत नाही
डोंगराच्या आडून निघणाऱ्या किरणांमधून सोनेरी क्षण लपवता येत नाही


गार वाहणारा वारा स्पर्शसुखाचा एक वेगळाच अनुभव जागवताना दिसतो
तुझ्या स्पर्शातुनी फुलणाऱ्या त्या सुगंधित फुलांची आठवण करून देतो


काळोख दाटण्याआधी परतीला निघालेले पक्षांचे थवे सुंदर स्वप्नातून सत्यात आणतात
अंधारलेल्या दाही दिशा कल्पनेच्या गावातून परतीची वाट शोधतात
     प्रणव प्रभू