कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Kasturimitra

किनाऱ्यावरील वाळूमधून चालताना तुझ्यासमवेत सजलेल्या क्षणांच्या आठवणी पुन्हा त्या सोनेरी दिवसाची आठवण करून देतात


प्रेम करून बघावं म्हणून केलेला तो एक प्रयत्न आजही तुला शोधात त्याच आडवळणाच्या वाटा चाळत बसतात


कधीतरी भेट होईल या आशेवर चालणारे पाय अन सतत डोळ्यातून डोकावणारं हृदय तुझ्या चाहुलीची वाट पाहत चौफेर भटकतात


वेड्या मनाला लागलेली तुझ्या सहवासाची तहान आजही या जीवाला बैचेन करून सोडतात


स्पर्शाची कोरडी जाणीव होण्याआधीच त्या स्पर्शाचे अंगावर काटे उभे राहतात


विरहाचे क्षण शब्दात मांडताना आपल्याला  आपलेच वाटणारे शब्द नकळत अधुरे बनून जातात    प्रणव प्रभू