गीत

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

गीत

साजीद यासीन पठाण
आयुष्याचे गीत गाण्या, जमते ‘खास’ एखाद्याला
वेचतात दु:खात फुले, येतो ‘सुवास’ एखाद्याला !!

वेदनांना टाकून पाठी, ज्यांची चालण्याची रीत
टेकतो हात विधाता, देऊन ‘त्रास’ एखाद्याला !!

मैफल जमवण्यासाठी, लागते जवळ हातोटी
होऊन वाहतात झरा, घेऊन ‘श्वास’ एखाद्याला !!

सुंदरतेच रहस्य, फुललेल्या शेवाळाच्या ओठी
जीवनातील खडक वाटतो, ‘वसंत मास’ एखाद्याला !!

मंद्ज्योत करते जिथे, पराजित वादळाला
लाचार तो कसा छळेल ? ‘दु:स्वास’ एखाद्याला !!

आनंदाचा गांव त्यांचा, ‘साजीद’ कसे तुला कळावे ?
राहून उपाशी भरवतात, तोंडातला ‘घास’ एखाद्याला !!


श्री. साजीद यासीन पठाण
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गीत

VIREN


2016-03-22 12:10 GMT+05:30 साजीद यासीन पठाण [via ई-साहित्य] <[hidden email]>:
आयुष्याचे गीत गाण्या, जमते ‘खास’ एखाद्याला
वेचतात दु:खात फुले, येतो ‘सुवास’ एखाद्याला !!

वेदनांना टाकून पाठी, ज्यांची चालण्याची रीत
टेकतो हात विधाता, देऊन ‘त्रास’ एखाद्याला !!

मैफल जमवण्यासाठी, लागते जवळ हातोटी
होऊन वाहतात झरा, घेऊन ‘श्वास’ एखाद्याला !!

सुंदरतेच रहस्य, फुललेल्या शेवाळाच्या ओठी
जीवनातील खडक वाटतो, ‘वसंत मास’ एखाद्याला !!

मंद्ज्योत करते जिथे, पराजित वादळाला
लाचार तो कसा छळेल ? ‘दु:स्वास’ एखाद्याला !!

आनंदाचा गांव त्यांचा, ‘साजीद’ कसे तुला कळावे ?
राहून उपाशी भरवतात, तोंडातला ‘घास’ एखाद्याला !!


श्री. साजीद यासीन पठाणIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp4641403.html
To start a new topic under ई-साहित्य, email [hidden email]
To unsubscribe from ई-साहित्य, click here.
NAML


=?UTF-8?B?4KSV4KS14KS/4KSk4KS+LmRvY3g=?= (13K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गीत

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by साजीद यासीन पठाण
साजिदभाई सुंदर कविता आहे . हा कट्टा तुमची वाट पाहत आहे . तुम्ही परत याल नव्या कवितेसहित हि अपेक्षा .

सिद्धेश्वर पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास