कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

sanjay mane
मार्ग यशाचा

यश मिळते
जेव्हा श्रमतो मीही
मनापासुनी
हरणे ,उठणे याहून आणिक नसते काही

यश मिळते
जेव्हा पुसून ओळख
उतरतो रणी
येता अपयश
मीच एकटा धनी ,दुसरा कोणी नाही

यश मिळते
जेव्हा कळते मज
मर्यादा माझी
ओळख परक्यांची होते अन माझी मलाही

यश मिळते जेव्हा
आठवतो मी माझे स्नेही
त्यांच्यावाचून जमले नसते मजला काही
संजय माने ९४२०३२४०२२