कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

sanjay mane
मराठी माय माझी

नका बाळगू हो खंत वंचनेची
नको ती कदा भूमिका याचकाची
जिंके लीलया जी पैज अमृताची
ऐश्वर्यसंपन्न मराठी माय माझी

दुध वाघिणीचे जरी इंग्रजी ते
जरुरीच आहे हे दुध माउलीचे
लेकरांच्या भल्यासाठी उपेक्षाही सोशी
मोठ्या मनाची मराठी माय माझी

लौकिक साऱ्या जगतात आहे
अलंकार नाना जिच्या संग्रही
बाळगे कधी ना तमा ती कुणाची
गर्विता रुपाची मराठी माय माझी

कितीएक आल्या , किती लुप्त झाल्या
राजाश्रयाने तरल्या किती
भीती ना तिला हो कधी संपण्याची
श्वासात वसते मराठी माय माझी
संजय माने ९४२०३२४०२२