कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

sanjay mane
नववर्ष

कवेत घेऊन सूर्य कोवळा
नववर्षाचा नव दिन आला

साद घालतो गिरीशिखरातून
वाऱ्याच्या त्या मंद स्वरांनी
शिंपित येतो पानोपानी
मंद सुगंधित तो दव ओला

उठा उठा हो पृथ्वीवासी
नका म्हणू आलिया भोगासी
पळ पळ समजा दान सृष्टीचे
खेळ जुनाच, नव्याने खेळा

दु:ख , भ्रांत हे नित्य सोबती
त्यांच्यासाठी रडा कशाला
कुणी समजते जीवन रण हे
कुणी मानते त्यास प्रशाला

निमित्त कसले नववर्षाचे
तुमच्यासाठी रोज नवा मी
करा साजरा मनापासुनी
हास्य राहूदे अन साथीला

----श्री संजय माने ., महाड
      ९४२०३२४०२२
संजय माने ९४२०३२४०२२