उतरार्ध

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

उतरार्ध

Shashank kondvilkar
थरथरणा-या हातांनाही,
तारुण्याची लाली येते..
जेव्हा सोबतीच्या कंपनाची,
गोड ओढ गाली येते..
नातं असतं अलबेलं,
थकल्या विश्वात सामावलेलं..
रुसवे फुगवे पार विसरुनी,
एकमेकांत विरघळलेलं..
उत्तरार्धाच्या सांजेला ही,
नवी तुकतुकी आभाळी येते..
जेव्हा सोबतीच्या कंपनाची,
गोड ओढ गाली येते..
थरथरणा-या हातांनाही,
तारुण्याची लाली येते..!

Shashank kondvilkar