तुझ माझ नात

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुझ माझ नात

Shashank kondvilkar
इतकं का रे वाईट होतं,
तुझं माझं नातं..
की अर्ध्यावर सोडून जाण्याचं;
तुझ्या मनात आलं होतं..

तुझ्या मर्जीचा दर्दी होण्यास;
सांग तरी काय लागतं..
अरे अख्ख आयुष्य उधळलं तुझ्यावर,
त्याच मोलं ही तुला नव्हतं..
इतकं का रे वाईट होतं,
तुझं माझं नातं..

नेहमीच माझ्यावर डाफरायचास,
शुन्यातच तसा वावरायचास..
माझ्या प्रत्येक कृतीला तू,
गृहीत मानुन सावरायचाच..
तू तुझ्याचं ' मीपणात ',
मलाच गाळलंस होतं..

इतकं का रे वाईट होतं,
तुझं माझं नातं..
की अर्ध्यावर सोडून जाण्याचं;
तुझ्या मनात आलं होतं..!!


Shashank kondvilkar