खरच कळत नाही

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

खरच कळत नाही

Shashank kondvilkar
मला खरंतर कळतच नाही
तु नेहमीच का अशी वागतेस
जरा काही बोलायला गेलो
की  तुला उत्तर पावती लागतेच
बोललेल्या शब्दाला तू
तशी अधून मधून जागतेस
सारं काही तुझंच तरीही
माझ्याकडेच मागतेस.
मला खरंतर कळतच नाही
तु नेहमीच का अशी वागतेस

Shashank kondvilkar