वेड

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

वेड

Shashank kondvilkar
इतकं कसं वेड लावलस मला..
की माझं अस्तित्वच मी विसरुन गेलोय..
मान्य आहे तू होणार नाही माझी..
तरीही; कोणत्या आशेवर मी तुझा झालोय?
Shashank kondvilkar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: वेड

santosh kapawar
very nice poem