जखमा

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

जखमा

Shashank kondvilkar

जखमा या वेदनांच्या..
तुझ्या आसवांनी पेटल्या..
काल म्हणे तुला त्या..
स्वप्नात येवून भेटल्या.
Shashank kondvilkar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: जखमा

komal
khup chan