………..आणि बाकी शून्यात !!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

………..आणि बाकी शून्यात !!

साजीद यासीन पठाण
तुझे एकेक विचार
जपलेत मनांत,
तूच दिलेले श्वास
आज पिंजऱ्यात …..!

……. आज पिंजऱ्यात
जन्मा जन्माची साथ,
तन बंबाळ जखमांनी
अन वाट पायात…….!

……..वाट पायात अन
आग दाही दिशात,  
होरपळत चाललो मी
तुझ्या एका वचनात……!

………तुझ्या त्या वचनात
प्रेम बलिदानात,
दृदय घायाळ पण,
हसं डोळ्यात………!

……….हसं डोळ्यात
वाराही शांत,  
थकून गेलो मी
तुझ्या शेवटच्या सहवासात …….!

……..शेवटच्या सहवासात
अनोळखी क्षणात,
पानगळीचं जगणं
………..आणि बाकी शून्यात !!
…………आणि बाकी शून्यात !!

साजीद यासीन पठाण
दह्यारी (पलूस, सांगली)