शाळेत मला जायचं होत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

शाळेत मला जायचं होत

Sagar Mahadik


शाळेत मला जायचं होत
मला ही शिक्षण करायचं होत
जन्म माझा झाला कचराकुंडीत
दिनरात फिरतो मी उखरडे धुंडीत
रोज रोज शाळेत जाणारी मुल मी बघतो
काय पाप केलं असेल मी जे हे असले भोग भोगतो
मायबाप माझे मला गेले असे एकटा सोडून
स्वप्न बघू तरी कोणते आता झोप गेली माझी उडून
शाळेत जाव विचार मनात येतो माझ्या
मास्तरने विचारलं तर नाव काय सांगू बापाचे माझ्या
म्हणून फक्त दुर उभे राहून शाळेत येनारी जाणारी मुले मी बघतो
आडोशाला उभे राहून मन भरून रडून माझ्या नशिबाचे भोग मी भोगतो....
माझ्या नशिबाचे भोग मी भोगतो....

काव्यरचना- सागर महाडिक