तिरंगा

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तिरंगा

अनिल सा.राऊत

ए बळवंत...तू केशरी घे
ए प्रज्ञाकुमारी...तू पांढरा घे
ए दगडू...तू अशोकचक्र घे
आणि हमीद...तू हिरवा घे....

चला...
वाटण्या तर झकास झाल्या
त्या त्या धर्माच्या
तिरंग्यातून निशाण्या झाल्या...

आता फडकत नाही तिरंगा
पुर्वीसारखा...मना-मनात
चाललेय चिरफाड तिरंग्याची
अगदी...अगदीच जोमात...

ध्वस्त झाले स्वातंत्र्य अन्
गुलाम झाला माणूस धर्माचा
रंग लालच दिसतोय शेवटी
त्याच्या साऱ्या कर्माचा...

ए बळवंत यार..
तू तिरंगा घे
ए प्रज्ञाकुमारी...
तू तिरंगा घे
ए दगडू...
तू तिरंगा घे
ए हमीद...
तू तिरंगा घे

नको चीरफाड...एकसंध घे
माझा तिरंगा डौलात फडकू दे!
माझा तिरंगा डौलात फडकू दे!!

*अनिल सा.राऊत
9890884228

anandiprabhudas@gmail.com