हे अनिल...!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हे अनिल...!

अनिल सा.राऊत
(अनिल =वारा)

हे अनिल! असा मोकळा ना ये भेटीला
राखण्या थोडी लाज,हो,सुदामा आज तू...
नसेल पुरचुंडी पोह्याची तुजपाशी
आणून जलमेघ ते,चढव साज तू...!

थांबली रे सळसळ हिरव्या पानांची
यातना किती जीवाला,कर अंदाज तू...
नको गाऊ मयसभेतली ती विराणी
आळव मेघमल्हार,घुमव गाज तू...!

शीळ तुझी रे अशी, ना सर बासरीची
भीते पालवी कोवळी,तो दगाबाज तू...
दे विश्वास कि सोबती आणेन वर्षाव
त्या थेंबांचा पाड कानी,गोड आवाज तू...!

बहरेल ती प्रीत जूनी पुन्हा नव्याने
खोल नवथर गाली,सगळे राज तू...
वाजता बासरी सळसळे पानाअंगी
पोटरीत येता कुणी,पाळ रिवाज तू...!

ऐन भरात नको आक्रीत घडाया रे
अवकाळी जमले ते,कुठे विराज तू...
विनवितो हा 'अनिल', 'हे अनिल' तुला
पांगवाया त्यांना आता,दाखव माज तू...!

*अनिल सा. राऊत*
9890884228


visit me:-http://shabdakalyanchagandh.blogspot.com/