मुक्त चिंतन

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मुक्त चिंतन

डॉ.मानसी नाईक
कुणीतरी आपल्यावर अतार्किक आणि वेडं प्रेम करतं हे भाग्याचं आहे.
पण आपण कुणावर तरी अतार्किक आणि वेडं प्रेम करतो आहोत....
हे जास्त भाग्याचं आहे.
आपण कुठलाही विचार केला तरी व्यक्तिमत्वाच्या तेजावर त्याचा परिणाम होतो.
मग तो विचार चांगला असो,वा वाईट.
हे तेजच आपल्याला "खास"बनवत असतं.
म्हणून मनात काय विचार येतात यावर बारीक लक्ष ठेवायला हवं.....
"खास "होण्यासाठी विचार कसे करावेत हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.