मन म्हणते आहे !!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मन म्हणते आहे !!

साजीद यासीन पठाण
काळाच्या घावाने
फरफटत जावे,
धडपडून उठावे
मन म्हणते आहे !!

ती सोनेरी क्षणे
जीवास ओलावे,
डोळ्यात गुंतावे
मन म्हणते आहे !!

जे राहिले चित्र कोरे
काही रंग भरावे,
कुंचल्यास उचलावे
मन म्हणते आहे !!

तुला शौक सुगंधाचा
विश्व गांधाळूनी यावे,
चंदनासावे झिजावे
मन म्हणते आहे !!

भ्रमराचे ओठ अन
कळीने खुलावे,
गीत होऊन जगावे
मन म्हणते आहे !!

रात्रीस धास्तावले ते
तुझ्या नजरेचे काजवे,
पहाट बनून जावे
मन म्हणते आहे !!

श्री. साजीद यासीन पठाण