कविता

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

यशवंत चंदनशिवे
                          म्या घडविला असता  इतिहास.  
         
            माझ्या हाती,
          असती लेखनी तर..
          म्या घडविला असता,
         माणुसकीचा इतिहास.

        दगडात देव शोधणारी,
       माणसं ना तुम्ही...

        आरं घडविली मी
        आज पयॆत अनेक देव,
       आन् मंदिराची शिखरं,
       सोन्यानी मडताना...

          दगडावर हातोडयाचे
          घाव घालताना...

         कष्टाच्या घामानी
         दगडाला देवपणाचा
         आकार दिला...

       दहया दुधांनी आंघोळ घालुन,
       वाजत - गाजत देवा...
        तुला मंदिराच्या गाभार्यात बसवलं.

        दगडाचा तो रंग तुझ्या,
        शरिरातुन केव्हाच गेला.
        सोन्या - चांदिने मढवलेला तू,
        भरजारी वस्ञात शोभुन दिसतोस रे...

        देवा...! मी उपाशी हाय रे,
        तुझ्याच मंदिराच्या चौथ्यावर.

       विश्वास बसत नाही,
       तुझ्या भक्तांचा ..
       म्या तुला घडवलयं म्हटल्यावर...

       दारूच्या नशेत गावाकर्यानां,
       शबद दिला होता तेव्हा देवा...
      तुला घडविण्याचा एक ही
      पैका नाय घेणार म्हणुन...
       
       शबद पाळला रे मी देवा
       तू मंदिराच्या गाभार्यात,
       भक्तांच्या गदीॆत...

       म्या उघडयावर तुझ्याच,
       चवथ्यार्यावर बसून मागतोय भीक
       जगण्यासाठी...

        दोन - पाच रूपये टाकतात,
         नाक मुरडत...
        तूझ्या दान पेटीत लाखाेंनी देत.

         कंटाळा आलाय रे देवा...
         तुझ्या उपकाराने मिळालेल्या,
         हया माणुस जन्माचा...

         वाटतं कधी कधी
         माझ्या हाती असती लेखणी तर,
         म्या घडविला असता,
         माणुसकीचा इतिहास...

         माणसाला माणुसकीचं बळ देणारा...
          माणसातला देव शोधणारा....

                               कवी: आशुयश
                             9403948281.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता

पंढरीश चेके

Sundar kavitaa..!!

12 मार्च 2015 5-12 PM रोजी, "यशवंत चंदनशिवे [via ई-साहित्य]" <[hidden email]> ने लिहिले:
                          म्या घडविला असता  इतिहास.  
         
            माझ्या हाती,
          असती लेखनी तर..
          म्या घडविला असता,
         माणुसकीचा इतिहास.

        दगडात देव शोधणारी,
       माणसं ना तुम्ही...

        आरं घडविली मी
        आज पयॆत अनेक देव,
       आन् मंदिराची शिखरं,
       सोन्यानी मडताना...

          दगडावर हातोडयाचे
          घाव घालताना...

         कष्टाच्या घामानी
         दगडाला देवपणाचा
         आकार दिला...

       दहया दुधांनी आंघोळ घालुन,
       वाजत - गाजत देवा...
        तुला मंदिराच्या गाभार्यात बसवलं.

        दगडाचा तो रंग तुझ्या,
        शरिरातुन केव्हाच गेला.
        सोन्या - चांदिने मढवलेला तू,
        भरजारी वस्ञात शोभुन दिसतोस रे...

        देवा...! मी उपाशी हाय रे,
        तुझ्याच मंदिराच्या चौथ्यावर.

       विश्वास बसत नाही,
       तुझ्या भक्तांचा ..
       म्या तुला घडवलयं म्हटल्यावर...

       दारूच्या नशेत गावाकर्यानां,
       शबद दिला होता तेव्हा देवा...
      तुला घडविण्याचा एक ही
      पैका नाय घेणार म्हणुन...
       
       शबद पाळला रे मी देवा
       तू मंदिराच्या गाभार्यात,
       भक्तांच्या गदीॆत...

       म्या उघडयावर तुझ्याच,
       चवथ्यार्यावर बसून मागतोय भीक
       जगण्यासाठी...

        दोन - पाच रूपये टाकतात,
         नाक मुरडत...
        तूझ्या दान पेटीत लाखाेंनी देत.

         कंटाळा आलाय रे देवा...
         तुझ्या उपकाराने मिळालेल्या,
         हया माणुस जन्माचा...

         वाटतं कधी कधी
         माझ्या हाती असती लेखणी तर,
         म्या घडविला असता,
         माणुसकीचा इतिहास...

         माणसाला माणुसकीचं बळ देणारा...
          माणसातला देव शोधणारा....

                               कवी: आशुयश
                             9403948281.


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp4641134.html
To start a new topic under ई-साहित्य, email [hidden email]
To unsubscribe from ई-साहित्य, click here.
NAML