पंख

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पंख

nilesh dattaram bamne
पंख
पंख ते आपल्याला लाभावेत एकदा गरूडाचे
स्वप्न असते हे प्रत्येक सुंदर देखण्या चिमणीचे
आकाशाच्या मिलना वेडावताच ते हृद्य चिमणीचे
स्वप्नच पडते मग तिला चंद्र झोपाळा असल्याचे
तार्‍यांशी लुपाछुपी करतच होते तिला खेळायचे
लुकलुकणारे डोळे त्यांचे होते पाहायचे
लाभले पंख जेंव्हा चिमणीस त्या गरूडाचे
आले लक्षात तिच्याच बळ नाही जवळ उडण्याचे
आकाशाशी कधीच होत नाही मिलन चिमणीचे
कारण नसते जीगर तिच्याकडे त्या गरूडाचे
कवी-निलेश बामणे ( एन. डी.)