मीच शोधात होतो

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मीच शोधात होतो

nilesh dattaram bamne
मीच शोधात होतो
मीच शोधात होतो सत्याच्या वेड्यागत कित्येक वर्षे
पण जे सापडले ते मला कधी कळलेच नव्हते
मीच शोधात होतो खर्याक प्रेमाच्या त्या वर्षानुवर्षे
जेंव्हा सापडले ते मलाच नको झाले होते
मीच शोधात होतो मोल्यवान वसतूच्या कित्येक वर्षे
ती सापडता माझे कस्तुरीमृग झाले होते
मीच शोधात होतो ज्ञानसागराच्याच वर्षानुवर्षे
ते दिसणार मज तव माझे नयन मिटले होते
मीच शोधात होतो माझ्याच प्रतिभेच्या कित्येक वर्षे
ती सापडली तेंव्हा जगणे नको झाले होते
कवी – निलेश बामणे ( एन. डी. )