रेशमी केस

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

रेशमी केस

nilesh dattaram bamne
रेशमी केस
कोठेतरी मी वाचले होते
तुमच्या पुढे चालणार्‍या तिने
आपल्या रेशमी केसावरून
सतत हळूवार हात फिरविला
की समजून जावे ही खूण आहे
तिला तुमच्यात रस असण्याची...
पण माझ्या पुढे चालणार्‍या तिला
सवयच होती विनाकारण आपल्या
केसांवरून हात फिरविण्याची...
तिच्या रेशमी केसात गुंतून मी
तिच्या मागे चालत राहिलो
आणि जागा झालो तेंव्हा जाणिव झाली
खड्ड्यात पाय अडकून पडल्याची...
माझा मोडलेला पाय बरा होईपर्यत
ती झाली ही होती दुसर्‍याची...
तिच्या रेशमी केसात गुतंल्यामुळेच
माझ्यावर आजही वेळ येत होती
तिच्या मागून फरफटत जाण्याची...
 
कवी-निलेश बामणे ( एन.डी.)