एकटाच...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

एकटाच...

nilesh dattaram bamne
एकटाच...
एकटाच
काळही होतो, आजही आहे
उद्या कदाचित नसेन मी...

सारे आकाश
काळ मोकळे होते, आजही मोकळे आहे
उद्या कदाचित तसे ते नसेलही...

एक स्वप्न,
काळही होते, आजही आहे
उद्याही कदाचित असेल ते

मित्र
काळ जे होते, आज ते नाहीत
उद्याचे कोण ते माहीत नाही

जीवन
काळ्ही होते, आजही आहे
उद्याही असणार आहे

मी पतंग
काळही उडत होतो, आजही उडत आहे
उद्या कदाचित पडलेलो असेनही...

कवी- निलेश बामणे.