होळी

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

होळी

nilesh dattaram bamne
होळी
आजकाल होळीला मी तिच्या आठवणींच्या
रंगा व्यतिरीक्त दुसर्याआ रंगात रंगत नाही
तिने तिच्या प्रेमाने माझ्या चेहर्यातवर चढविलेला
रंग आजही कशाने फुसला जात नाही
त्या रंगावर आता कोणीही कितीही प्रेमाणे रंग
लावला तरी तो आता चढतच नाही.
का कोणास जाणे आता मला निसर्गातील कोणत्याच
रंगाबद्दल आकर्षण वाटत नाही.
आता होळी रे होळी ! ओरडत कोणावर प्रेमाने पाणी
ओतावे असे मनापासून वाटतच नाही.
रंगात रंगून विद्रूप झालेल्या पण तरीही उत्साही
दिसणार्या  चेहर्यांाकडे हल्ली पाहवतच नाही.
होळीला मी हल्ली कोणाच्याही आग्रहाखातर घरातून
पाऊल बाहेर ठेवतच नाही.
हल्ली माझ्या घरात घुसून मला रंगविण्याची
हिंमत कोणी करीतच नाही
ती एकटीच होती मला रंग लावणारी जिला मी
कधीच नाही म्ह्णालो नाही.
माझ्या जीवनातील होळी तिच होती
तिच्या शिवाय आता जीवनात रंगच उरले नाही.
कवी- निलेश बामणे.