मोठेपण

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मोठेपण

nilesh dattaram bamne
मोठेपण
 लहान असतानाच मी झालो होतो इतका मोठा
की आता मला लहान होताच येत नाही...
 कोणासमोरही माझ्या मनात असतानाही
स्वतःहून विनाकारण झुकता येत नाही.
 कोणासमोरही कोणत्याच मदतीच्या अपेक्षेने
कोणासाठी ही हात पसरता येत नाही.
 कोणालाही मदत करताना माझा हात मला
आकडता ही हल्ली घेता येत नाही.
 मोठेपण मिळविण्याच्या व्यसनातून मला
आता बाहेरच पडता येत नाही.
 मोठेपणाचे ओझे आता माझ्या शिरावर
वाहण्याखेरीज माझ्याकडे पर्याय नाही.
 कवी- निलेश बामणे.