माझे मत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

माझे मत

nilesh dattaram bamne
माझे मतमाझे मत मी देतो माझ्या मनानेच मला

विचारलेल्या साऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरालामाझे मत मी देतो माझ्या हृदयाचा  ही

माझ्या नकळत ठाव सहजच घेणाऱ्यालामाझे मत मी देतो माणसातच राहून

मनीचे माणूसपण त्याच्या जपणाऱ्यालामाझे मत मी देतो लोटत दूर असत्यास

सत्याच्याच बाजूने उभा राहणाऱ्यालामाझे मत मी देतो संस्कृती आणि सभ्यता

सदैव देशासाठी जपू पाहणाऱ्यालामाझे मत मी देतो वर्षानुवर्षे माझ्या

विचारांवर नियंत्रण सहज ठेवणाऱ्यालाकवी - निलेश बामणे