माझं पहिलं प्रेम

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

माझं पहिलं प्रेम

nilesh dattaram bamne
माझं पहिलं प्रेम
प्रेमात पडलो मी जेंव्हा
माझ्याही नकळ्त पहिल्यांदाच...
ती होती तेंव्हा गोरी-गोमटी
नाजूक अवघ्या दहा वर्षाचीच...
आजही आठविते ती मला
अगदी तेंव्हा होती तशीच...
व्यक्त केल नाही मी
तिच्यावरील माझं प्रेम कधीच...
ते अव्यक्त होत आणि आता
सदैव राहणार होत अव्यक्तच...
आज ती माझ्या जगात
आजू-बाजूला नव्ह्ती कोठेच...
माझ्या कवितेत ती होती
आणि कथेतही राहणार होतीच...
असूनही ती माझं पहिलं प्रेम
जगासाठी अनभिज्ञ होतीच...
कवी – निलेश बामणे