विचारवंत

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

विचारवंत

nilesh dattaram bamne
विचारवंत

विचारवंताच्या जाण्याने फक्त विचारवंतच व्यतीत होतात ...

जे व्यतीत होतात तेच पुढे विचारवंत होतात...

जे त्या गेलेल्या विचारवंताचे विचार जिवंत ठेवतात ...

विचारवंत  गेला म्हणून त्याचे विचार नष्ट होत नसतात  

उलट त्याचे विचारच तो गेल्या नंतरही जिवंत असतात

जे त्याला अमरत्व प्राप्त करून देत असतात ...

विचारवंताला संपवला म्हणून विचार संपत नसतात ...

ते अनंत काळापर्यंत आपला प्रकाश पसरवतच असतात ...

तो नसला या जगात तरी त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देतच असतात ...कवी - निलेश बामणे