तुझ्या शिवाय परी मी जगतो खोटे खोटे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुझ्या शिवाय परी मी जगतो खोटे खोटे

prasad Mahajan
आठवणींचे  ढग मनात भरभरून येते 
तुझ्या शिवाय परी मी जगतो खोटे खोटे 
रोज स्वप्नात माझ्या तू हळुवार येते 
मला धरून प्रेमाने तुझ्या कुशीत घेते
सकाळी डोळे उघडण्यास पण जीवावर येते 
तुझ्याशिवाय श्वास घेण्यास पण हृद्य घाबरून जाते
हळूच तुझे हसरे रूप डोळ्यांसमोर येते 
मनावरच्या जखमांवर फुंकर घालून जाते  
दिवसातील प्रकाशात एक आशा मनात येते  
कधी तरी परत येशील असे भासून  जाते 
पण सांज वेळेस परत मन भरून येते  
तुझ्या शिवाय परी मी जगतो खोटे खोटे

--
Regards,
Prasad C Mahajan
9028850153