अनुत्तरीत प्रश्न

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

अनुत्तरीत प्रश्न

nilesh dattaram bamne
अनुत्तरीत प्रश्न

स्त्री - पुरुष
दोन भिन्न व्यक्ती
भिन्न भिन्न प्रवृतीच्या
तरी अजूनही का लग्नाच्या दावणीला एकत्र बांधले जाता आहेत
संस्कृतीच्या नैतिकतेच्या आणि धर्माच्या नावावर ?
हे थांबेल कदाचित स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात आल्यावर..........

मनुष्य प्राणी
इतर प्राण्यासारखा एक
मग त्यालाच का काम करावे लागते उदरनिर्वाहासाठी ?
आणखी काय होणार मनुष्य स्वतालाच ईश्वर समजू लागल्यावर ......

प्रेम
हृदयात निर्माण होते हि भ्रामक कल्पना बुद्धीजीवीही
अजून किती दिवस कवटाळत बसणार आहेत खुळ्यासारखी ?
ते तरी काय करणार प्रेम मेंदूत असत हे मानायला मेंदूच तयार नसल्यावर ......

स्त्री - पुरुष समानता प्रत्यक्षात आली तर
ते घातक ठरेल का समाजाला ?
हो ती समानता चुंबकाच्या दोन टोका सारखी असल्यावर .....

कवी - निलेश बामणे