बलात्कार

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बलात्कार

nilesh dattaram bamne
बलात्कार
बलात्काराच्या बातम्या हल्ली कानी पडतात वारंवार ...
पुरुषात आजही दडलाय लांडगा हे सिद्ध होतंय वारंवार ...
पुरुषातील पुरुषत्वच घेतोय बळी राक्षसासारखा स्त्रीचा वारंवार ...
पुरुष असल्याची लाजही वाटते वाचून बातम्या बलात्काराच्या वारंवार ...
हातही शिवशिवतात घेण्यास घोट बलात्कारी पुरुषांच्या नरडीचा वारंवार ...
स्त्रियांनीच का उभा चिरू नये अशा बलात्कारी पुरुषास असेही वाटते वारंवार ...
स्त्री - पुरुष समानतेच्या काळातही स्त्रीच ठरतेय पुरुषाच्या वासनेचा बळी वारंवार ...
स्त्रियांच्या शीलाच रक्षण करण्यानेच पुरुषातील पुरुषत्व सिद्ध होत हे कोण सांगणार या षंड पुरुषांना वारंवार ...
कवी - निलेश बामणे