नाहक

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नाहक

nilesh dattaram bamne
नाहक
जात - धर्माच्या नावावर आजही
बळी का जोतोय प्रेमाचा नाहक ...
जात - धर्म जपण्यासाठी आजचे
प्रियकर प्रेयसी का खातात माती नाहक ...
आधुनिकतेचा गाजावाजा करत आजचे सुसंस्कृत सभ्य पालकही
का कुरवाळत बसतात जात - धर्म नाहक ...
सुशिक्षित सुसंस्कृत आणि आधुनिक आजची पिढीही
का बळी ठरतेय जात - धर्माचा नाहक ...
प्रेमात पडताना जात - धर्म आडवा येत नाही
मग तो लग्नाच्या वेळीच का आडवा येतो नाहक ...
अजून कि वर्षे समानतेचा जयघोष करत जात - धर्माच्या नावावर
प्रेमाचा बळी घेत राहणार आहोत आपण नाहक ...
कवी - निलेश बामणे