बहाणे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बहाणे

nilesh dattaram bamne
बहाणे
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे मागे वळून पहाण्याचे ...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे पाहत गोड हसण्याचे ....
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे पाहत हळूच लाजण्याचे ...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे कोठेतरी लपून पाहण्याचे....
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे पाहताच आवाज चढण्याचे...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे न पाहता मला टाळण्याचे...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे पाहत गाणे गुनगुनन्याचे...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे पाहत मोबाईलवर बोलण्याचे ...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे तुझे प्रेम व्यक्त करण्याचे...
कळतात मला बहाणे तुझे माझ्याकडे तुझ्यावरील प्रेम मागण्याचे...

कवी - निलेश बामणे