कविता

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

Santosh Kandalkar Nana
This post was updated on .
                     परिपुर्ति


लाभले मला भाग्य हे.
चिमन्यासवे रमन्याचे.
सह्वास जिव्हाळ्याचा,
क्शन सर्व आनदाचे.

                   अनुभुति जिज्ञासेचि,
                   बालविश्व हे कुमाराचे.
                   'परिपुर्ति' आयुष्याची,
                   हे ध्येय स्वप्नपुर्तिचे!

                                     - संतोष कंदलकर (नाना)
                                       9757215221