मी वाट परीची पाहतो

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

मी वाट परीची पाहतो

prasad Mahajan

चंद्राच्या सहवासात 
खेळ चांदण्यांचा बहरतो 
स्वप्नांच्या सावल्यात 
मी वाट परीची पाहतो 

फुलांच्या बागेत 
गंध रातराणीचा दरवळतो 
आठवणींच्या वाटेवर 
मी वाट परीची पाहतो 

दिवसाच्या उजेडात 
गर्दीत एकटा असतो 
मनाच्या विरहात 
मी वाट परीची पाहतो 
--
Regards,
Prasad C Mahajan
9028850153