महिलादिनानिमित्य

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

महिलादिनानिमित्य

 प्रा. देवबा शिवाजी पाटील, खामगाव .
                                 महिलादिनानिमित्य
                                    ' नारीची रूपं '
               माया ममतेच ।  रूप नारीच । असे आईच । जगी थोर ॥
               जोपासुनी उदरी । जड गर्भांकुर । रंग, रूप, आकार । देते आपणास ॥
               लाड पुरविण्याच । संस्कार करण्याच । रूप आजीच । सर्वोत्तम ॥
               ओल्या जिव्हाळ्याच । भावासाठी झटण्याच । रूप भगिनीच । जगी  श्रेष्ठ ॥
               मोकळ्या मनाच । साहाय्य करण्याच । रूप मैत्रिणीच । प्रामाणिक ॥
               मना भुलाविण्याच । वेड लावण्याचं । रूप प्रेयसीच । असे प्रांजळ ॥
               साथ देण्याच । सेवा करण्याच । रूप पत्नीच । जगी महान ॥
               जीव लावण्याच । दाट  प्रितीच । रूप कन्येच । असे साजर ॥
               साऱ्याच  रुपात । शालीन, सोज्ज्वळ । प्रेमळ, निर्मळ । जगी नारी ॥
                     - -  प्रा. देवबा शिवाजी पाटील
                           गोविंद नगर, खामगाव .
                           जि.:- बुलडाणा ४ ४ ४ ३ ० ३ ३
                           मोबा. ९ ४ २ ० ७ ९ ५ ३ ० ७